fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 Warunki ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://akademia.spokey.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2.    Administratorem (dalej: ADO) danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 188C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, posiadająca numer statystyczny REGON 471323630, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 731-11-59-686, o kapitale zakładowym 3 600 000, 00 PLN.

3.    Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4.    W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
Administracja danych osobowych

1.    Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym klientów serwisu http://akademia.spokey.pl) są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzględnieniu zapisów i wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią i adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

3.    Dane na stronie akademia.spokey.pl szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL.

4.    W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem siedziby ADO oraz poprzez zapytanie zgłoszone na adres biuro@spokey.pl lub Al. Roździeńskiego 188 C, 40-203 Katowice.

5.    Administrator  zbiera i wykorzystuje dane o Klientach/Użytkownikach Serwisu pozyskane od osób, których te dane dotyczą, w następstwie rejestracji przez nich konta w Serwisie, składania i realizacji zamówień lub korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu. Źródłem pochodzenia danych są informacje podane przez Klienta, w tym dane podane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych odbywa się dobrowolnie i warunkach swobody podejmowania decyzji.

6.    W procesie zbierania i przetwarzania Twoich danych kierujemy się zasadami: rzetelności, przejrzystości, postępowania zgodnego z prawem, ograniczonego do konkretnego celu przetwarzania, zasadą minimalizacji danych (zbieramy dane niezbędne do realizacji w niezbędnym czasie określonego celu przetwarzania), ich prawidłowości, przechowywania w formie umożliwiającej identyfikację Ciebie, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania (zasada ograniczonego przechowywania), bezpieczeństwa przetwarzania, w warunkach zapewniających integralność i poufność danych.

7.    Twoje dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu IP, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nr rachunku bankowego lub NIP, przetwarzane są w następujących celach:

a/ utworzenia przez Ciebie i utrzymywania Twojego konta w Serwisie, w tym umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

b/ wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c/ potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d/ dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e/ w przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej, w tym zamówienia Newsletter – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, w oparciu o Twoją zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8.    Zbierane informacje o charakterze informatycznym (takie jak: adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny komputera) pozwalają nam dostosowywać strony naszego Serwisu do urządzenia, z którego korzystasz i zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

9.    Podanie danych służących realizacji zamówienia jest wymogiem prawnym i niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez ADO.

10.  Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne.

11.  Marketing bezpośredni wykonywany jest zgodnie z art. 172 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.  Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.

13.  Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, w tym pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy towaru, w tym w zakresie usług IT, usług transportowych i operacji płatniczych. 

14.  Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

15.  Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

16.  W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.

Zmiana i usuwanie danych osobowych

1.    Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2.    Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).  Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

3.    Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z  prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację określonego celu przetwarzania.

4.    Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

5.    Zgromadzone przez nas dane osobowe widoczne są po zalogowaniu się do Twojego konta. Możliwa jest ich edycja oraz usunięcie za pośrednictwem obsługi naszego Serwisu. Aby zobaczyć, zmienić, sprostować, uaktualnić lub usunąć dane osobowe prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:  biuro@spokey.pl lub listownie na adres siedziby ADO. Żądanie powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika. ADO może wezwać Klienta/Użytkownika o wskazanie również danych identyfikacyjnych uzupełniających (np. adres zamieszkania) w razie wątpliwości co do osoby zgłaszającej żądanie.

6.    W przypadku naruszenia przez nas przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Mechanizm cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
2. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celach spersonalizowania treści i reklam (Google Adwords, Remarketing), aby oferować funkcje społecznościowe (Facebook, Instagram, Youtube) i analizować ruch w naszej witrynie (Google Analytics).
3. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
4. Partnerzy Administratora lub Klienta/ Użytkownika Serwisu mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
5. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIERODZAJ PLIKU COOKIECEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIECZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
__utmaTrwałyPrzechowuje ilość odwiedzin strony przez danego użytkownika. Czas pierwszych odwiedzin, poprzednich i obecnych. (Google Analytics)Nie
__utmc __utmbSesyjnySprawdza jak szybko odwiedzający opuszcza witrynę. (Google Analitycs)Nie
__utmzTrwałyPrzechowuje informację o tym, czy odwiedzający przeszedł na stronę z wyszukiwarki( jeśli tak to słowo, którego użył do wyszukania strony) lub za pomocą innej witryny (link, z którego przeszedł na stronę).Nie
kanSessionSesyjnyUwierzytelnienie użytkownika po zalogowaniuTak


  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies ? instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html  


Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.


Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.  

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data:     24.05.2018 r.    

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)  Spokey  sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach (Katowice  40-203 , al. Roździeńskiego 188C) , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  https://akademia.spokey.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

      a.   świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

            art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      b.   obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

            (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      c.   w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez         

            nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   

          ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.

         należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)         ING Bank Śląski S.A.

b)         Twisto Polska sp. z o.o. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Copyright © 2020 Spokey.  Regulamin Polityka Prywatności Wykonanie Optymalni.com

>